ضبط کننده ویدیویی

مدل : ۴ کانال
مشخصات ذیل در تمام مدل ها یکسان میباشد
H.265+
5مگاپیکسل
پلی بک : با دوربین های 2.2 مگاپیکسل
P ۱۰8۰
با دوربین های۴و یا۵مگاپیکسل ۱۰8۰ N
نرم افزار انتقال P2P:HiAi
با قابلیت تشخیص چهره