ضبط کننده ویدیویی

مدل :  8 کانال
مشخصات ذیل در تمام مدل ها یکسان میباشد:
H.265+
5مگاپیکسل
پلی بک : با دوربین های 2.2 مگاپیکسل
P۱۰8۰
با دوربین های۴و یا۵مگاپیکسل ۱۰8۰ N
نرم افزار انتقال P2P:HiAi
با قابلیت تشخیص چهره